logo
INSPEKTOR
Przedmiot Dzia艂alno艣ci

Przedmiot dzia艂alno艣ci

Do w艂a艣ciwo艣ci Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nale偶膮 zadania i kompetencje okre艣lone w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. tekst jednolity : Dz.U z 2013 r. poz.1409 z p贸藕.zm.) a w szczeg贸lno艣ci: kontrola przestrzegania i stosowania przepis贸w prawa budowlanego, badanie przyczyn katastrof budowlanych oraz wsp贸艂dzia艂anie z innymi wyspecjalizowanymi organami kontroli pa艅stwowej, takimi jak: Pa艅stwowa Inspekcja Pracy, Pa艅stwowa Inspekcja Handlowa, Pa艅stwowa S艂u偶ba Ochrony Zabytk贸w, Pa艅stwowa Stra偶 Po偶arna. W ramach swojej dzia艂alno艣ci PINB prowadzi post臋powania administracyjne w sprawach samowoli budowlanych, orzeka o wy艂膮czeniu z u偶ytkowania ze wzgl臋du na stan techniczny obiekt贸w budowlanych lub ich cz臋艣ci, udziela pozwole艅 na u偶ytkowanie, wnioskuje o rozpocz臋cie post臋powa艅 w sprawie odpowiedzialno艣ci zawodowej w budownictwie. Dla osi膮gni臋cia cel贸w dzia艂alno艣ci PINB jest uprawniony do nak艂adania mandat贸w karnych, sporz膮dzania wniosk贸w do s膮d贸w powszechnych oraz nak艂adania grzywien administracyjnych. Dzia艂ania PINB podejmowane s膮 w ramach planowych kontroli bud贸w, utrzymania obiekt贸w budowlanych oraz na skutek zg艂osze艅 os贸b trzecich.

Do w艂a艣ciwo艣ci organ贸w nadzoru budowlanego w szczeg贸lno艣ci nale偶y:

 • Art. 40 ust.2 - przeniesienie decyzji o pozwolenie na wznowienie rob贸t na rzecz innego podmiotu
 • Art. 41 ust. 4 - przyjmowanie od inwestora zawiadomie艅 o zamierzonym terminie rozpocz臋cia rob贸t budowlanych
 • Art. 44 - przyjmowanie od inwestora zawiadomie艅 o zmianie os贸b sprawuj膮cych samodzielne funkcje techniczne na budowie
 • Art. 48 - art. 49 - wydanie nakazu rozbi贸rki obiektu wybudowanego bez pozwolenia na budow臋 (ewentualna procedura legalizacyjna obiektu)
 • Art. 49b - wydanie nakazu rozbi贸rki obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego zg艂oszenia ( ewentualna procedura legalizacyjna obiektu)
 • Art. 50 - wstrzymanie wykonywania rob贸t budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budow臋 lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami
 • Art. 51 - nakaz wykonania przez inwestora okre艣lonych czynno艣ci zwi膮zanych z niew艂a艣ciwym wykonaniem rob贸t budowlanych (post臋powanie naprawcze)
 • Art. 54 - przyjmowanie od inwestora zawiadomie艅 o zako艅czeniu budowy (ewentualny sprzeciw w drodze decyzji)
 • Art. 55, art.59 - wydawanie na wniosek inwestora decyzji pozwolenia na u偶ytkowanie
 • Art. 57 ust. 7 - wymierzenie kar z tytu艂u nielegalnego u偶ytkowania budowlanego w przypadku stwierdzenia przyst膮pienia do u偶ytkowania obiektu budowlanego z naruszeniem przepis贸w art. 54, art.55
 • Art. 59a, 59c, 59d - przeprowadzenie obowi膮zkowych kontroli budowy na wezwanie inwestora przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na u偶ytkowanie
 • Art. 59 g - wymierzanie kar w przypadku istotnych odst臋pstw od zatwierdzonego obiektu budowlanego
 • Art. 62 ust. 3 nakaz przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego lub jego cz臋艣ci
 • Art. 65 - kontrola utrzymania obiekt贸w budowlanych, kontrola dokument贸w u w艂a艣cicieli lub zarz膮dc贸w obiektu budowlanego
 • Art. 66 - nakaz usuni臋cia stwierdzonych nieprawid艂owo艣ci w obiekcie budowlanym
 • Art. 67 ust. 1 - nakaz rozbi贸rki obiektu nie u偶ytkowanego lub niewyko艅czonego nie nadaj膮cego si臋 do odbudowy, remontu lub wyko艅czenia
 • Art. 68 - nakaz opr贸偶nienia budynku przeznaczonego na pobyt ludzi bezpo艣rednio gro偶膮cego zawaleniem
 • Art. 69 nakaz usuni臋cia istniej膮cego zagro偶enia w obiekcie budowlanym
 • Art. 70 ust. 2 - przyj臋cie zawiadomienia o stanie zagro偶enia w kontrolowanym obiekcie budowlanym(dot. art. 70 ust. 1)
 • Art. 71a - prowadzenie post臋powania administracyjnego (na艂o偶enie obowi膮zk贸w i op艂at legalizacyjnych ) w razie samowolnej zmiany sposobu u偶ytkowania obiektu budowlanego (bez wymaganego zg艂oszenia)
 • Art. 74 wyja艣nienie przyczyn katastrof budowlanych
 • Art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. A - przyj臋cie zawiadomienia o katastrofie budowlanej
 • Art. 76 i art. 78 - prowadzenie post臋powa艅 w sprawie katastrof budowlanych
 • Art. 97 ust. 1 - prowadzenie post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych i sk艂adanie wniosk贸w o ukaranie z tytu艂u odpowiedzialno艣ci zawodowej w budownictwie

Organem wy偶szego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojew贸dzki inspektor nadzoru budowlanego.


Wi臋cej »licznik odwiedzin: 485700