logo
INSPEKTORAT
Informacja Publiczna

Informacja publiczna

Udost臋pnianie informacji publicznej nast臋puje w trybie ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o dost臋pie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z p贸藕.zm) oraz Rozporz膮dzeniu Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz. U. 2007 Nr 10, poz. 68)


Udost臋pnieniu podlegaj膮, w zakresie dotycz膮cym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, informacje o: • zamierzeniach Inspektoratu,

 • programach w zakresie realizacji zada艅 publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zada艅,

 • statusie prawnym, organizacji, przedmiocie dzia艂alno艣ci i kompetencjach Inspektoratu,

 • organach i osobach sprawuj膮cych w Inspektoracie funkcje i ich kompetencjach,

 • maj膮tku, kt贸rym dysponuje Inspektorat,

 • zasadach funkcjonowania Inspektoratu, w tym:

  • trybie jego dzia艂ania,

  • sposobach przyjmowania i za艂atwiania spraw,

  • stanie przyjmowanych spraw, kolejno艣ci ich za艂atwiania lub rozstrzygania,

  • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udost臋pniania danych w nich zawartych, • danych publicznych, w tym: tre艣膰 i posta膰 dokument贸w urz臋dowych (w szczeg贸lno艣ci tre艣膰 akt贸w administracyjnych i innych rozstrzygni臋膰 oraz dokumentacja przebiegu i efekt贸w kontroli, wyst膮pienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiot贸w j膮 przeprowadzaj膮cych),

 • stanowiska w sprawach publicznych zaj臋te przez organy w艂adzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepis贸w Kodeksu karnego.


Udost臋pnianiu nie podlegaj膮: • dane osobowe,

 • informacje niejawne,

 • tajemnice chronione ustawowo,

 • informacje chronione ze wzgl臋du na:

  • prywatno艣膰 osoby fizycznej, tajemnic臋 przedsi臋biorcy (z wyj膮tkiem
   informacji o osobach pe艂ni膮cych funkcje publiczne, maj膮cych zwi膮zek
   z pe艂nieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i
   wykonywania funkcji), chyba 偶e osoba fizyczna lub przedsi臋biorca
   rezygnuj膮 z przys艂uguj膮cego im prawa.


W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego informacje publiczne s膮 udost臋pniane: poprzez og艂aszanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w drodze wy艂o偶enia lub wywieszenia w miejscach og贸lnie dost臋pnych, pisemnie na indywidualny wniosek pisemny, w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, je偶eli informacja mo偶e by膰 udost臋pniona niezw艂ocznie.


Zadania i obowi膮zki w zakresie udost臋pniania informacji publicznej w trybie ustawy wykonuj膮 wszystkie referaty, ka偶dy w zakresie swojej w艂a艣ciwo艣ci.


Wi臋cej »licznik odwiedzin: 485710