logo
INSPEKTOR
klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l), dalej "RODO", informuj臋, 偶e:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elbl膮gu reprezentowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbl膮g, dane kontaktowe tel. 55 6433895, email: pinb@pinb.elblag.pl
2) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Elbl膮gu powo艂ano Inspektora Ochrony Danych (IOD); dane kontaktowe: ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbl膮g, tel.: 55 6433895 wew. 14, email: m.michaliszyn@pinb.elblag.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu realizowania obowi膮zk贸w ustawowych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elbl膮gu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, d, e RODO, tj. przetwarzanie jest niezb臋dne do:
- wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze;
- ochrony 偶ywotnych interes贸w osoby, kt贸rej dane dotycz膮 lub innej osoby fizycznej;
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej powierzonej administratorowi;
- przeprowadzenia post臋powania w sprawie zawiadomienia o rozpocz臋ciu oraz zako艅czeniu budowy /uzyskania decyzji o pozwoleniu na u偶ytkowanie, a tak偶e w post臋powaniu administracyjnym;
4) odbiorc膮 Pani/Pana danych osobowych b臋d膮 tylko podmioty uprawnione na podstawie przepis贸w prawa; m.in.: strony post臋powania, konserwatorzy zabytk贸w, minister w艂a艣ciwy w zakresie wnioskowanego odst臋pstwa, organy administracji rz膮dowej, organy administracji samorz膮dowej, s膮dy;
5) dane nie b臋d膮 przekazane do pa艅stwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy - lub do organizacji mi臋dzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3) oraz przechowywane i archiwizowane przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z innymi obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami prawa;
7) posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem;
8) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urz臋du Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, 偶e przetwarzanie danych osobowych dotycz膮cych Pani/Pana narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
9) podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikaj膮cym z przepis贸w prawa. Konsekwencj膮 niepodania danych b臋dzie brak mo偶liwo艣ci realizacji czynno艣ci urz臋dowych;
10) Pani/Pana dane nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany w tym r贸wnie偶 w formie profilowania.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 485715