powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry

BIP

Bip

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU
Ul. Wojska Polskiego 1 
82-300 Elbląg


budynek Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój 29
NIP 578-25-45-057

REGON 170818326


czynne od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
(z wyłączeniem dni wolnych od pracy).


Telefony :  • (55) 643-38-95; 

  • (55) 643-59-14;

  • (55) 643-59-15;

  • (55) 643-59-12

  • Fax: (55) 643-39-85


pinb@elblag.pinb.gov.pl


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA EPUAP:


Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym: 
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/Inspektorzy prowadzący daną sprawę odbierają połączenia telefoniczne od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach od 09:00 do 15:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

    Dostarczanie korespondencji do urzędu możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy ePUAP oraz bezpośrednio w kancelarii urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

    Prosimy nie przekazywać Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Elblągu do akt sprawy dokumentów zawierających dane osobowe szczególnej kategorii (nie są potrzebne do prowadzenia postępowania i wydania rozstrzygnięcia), ponieważ są one później zgodnie z KPA udostępniane pozostałym stronom prowadzonego postępowania i jednostka nie ma wpływu na ewentualne dalsze ich wykorzystywanie. Zakaz przetwarzania danych szczególnej kategorii tj. wrażliwych (np. o stanie zdrowia, poglądach politycznych) wynika z art. 9 Rozporządzenia RODO.

    Informuje, że zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego tj. z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 775) – w brzmieniu obowiązującym od 5.10.2021 r. - podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie (bezpośrednio w kancelarii lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe) lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych (za pośrednictwem e-PUAP). Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania (e-maile) wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu udziela odpowiedzi na wystąpienia (pisma, podania), w których podano imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) opatrzone własnoręcznym podpisem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Na wystąpienia, które nie posiadają powyższych elementów z wyjątkiem wystąpień, dotyczących uzyskania informacji publicznej nieprzetworzonej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu, nie udzieli odpowiedzi.


 


 


 


Inspektor ochrony danych


Marta Michaliszyn


z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować mailowo na adres: m.michaliszyn@elblag.pinb.gov.pl


 


koordynator ds. dostępności


Julia Falkowska adres: j.falkowska@elblag.pinb.gov.pl


 


 


Centralna ewidencja emisyjnosci budynkow:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow


 


Informujemy o możliwości korzystania z dyżurów specjalistycznych w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, utworzonych na terenie całego kraju – za pomocą środków porozumiewania się na odległość.


Lista punktów znajduję się na stronie internetowej:


https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

Więcej »